Forum Posts

Felise Tavo
Tutor
Oct 16, 2022
In FORM FIVE EXAM 2021 RELIGION
EXPLAIN THE FOLLOWING WORDS (FAKAMATALA’I MAI ‘A E NGAAHI LEA ‘OKU TUKU ATU ‘I LALO) 3. SEARCH Ko e fo'i lea fakapilitania ko e 'Search' 'e lava pe ke ngaue'aki ko ha veape 'o 'uhinga ki ha'ate kumi ha fa'ahinga me'a, pea 'e toe lava pe foki ke ngaue'aki ko ha nauna 'o 'uhinga ki ha'ate fekumi ki ha fa'ahinga me'a. Ko e fo'i lea ni ('search') na'e kaiha'asi mai ia mei he fo'i lea fakanomani ko e 'sercher' pea 'i he lea fakafalanise ko e 'chercher', ka na'e toki fakakau mai pe ki he lea fakapilitania 'o ngaue'aki ko e 'search' hili hono kapu 'e he kau tau Nomani (Normans) 'a Pilitania he senituli hono hongofulu-ma-taha AD 'o takitau ai 'a Viliami ko e Ikuna. Ka neongo ia fanau ako, mahino pe kiate au ne 'iai pe mahalo ha 'uhinga makehe 'o e fo'i lea ni ('search') 'i hono ngaue'aki 'e he faiako 'i ho'omou Lesoni Fakalotu, pea ko ia ai e kole atu ke mou kataki 'o muimui pe ki ai. Malo. 4. BEATITUDES Ko e 'Beatitudes' pe ko ha ngaahi monū pe fiefia'anga, 'oku 'uhinga ia ki he akonaki 'a Sesu 'i he mo'unga 'aia 'oku hā kakato 'i he Kosipeli 'a Matiu (5:1-10; vakai foki kia Lk 6:20-23). Ko e fo'i lea 'beatitude' 'i he lea fakapilitania ko e hu'u mai ia mei he fo'i lea fakalatina ko e 'beatitudo' (nauna), ka 'oku ngaue'aki 'e Matiu 'a hono hoanauna 'beati' (fiefia pe monu'ia) 'o kamata'aki e ngaahi fo'i monū pe fiefia'anga 'e valu 'i he akonaki ko eni 'a Sesu. 'Oku lau foki 'ehe tokolahi he ngaahi 'aho ni, te nau toki fiefia pe 'okapau te nau tu'umalie, nofo 'i ha fale masani, hā matamatalelei fakaesino pe ma'u ha lakanga ma'olunga mo faka'apa'apa'i. Ka 'oku fepakitu'u 'a e fakakaukau ia ko ia mo e akonaki ko eni 'a Sesu fekau'aki mo e ngaahi fo'i fakapulipuli ko eni 'e valu ki he mo'ui fiefia mo'oni, ta'e'iaihanotatau mo 'ikai toe 'osi, 'o hange ko ia 'oku hā atu 'i lalo 'i he lea fakapilitania: 5. FAMOUS Ka tau ka pehe leva 'oku 'famous' ha taha pe ko ha me'a, pea 'oku mahino leva ko e tokotaha ia pe ko ha me'a 'oku laau'ilo ki ai e tokolahi, pe ko hono fakalea 'e taha, ko e tokotaha ia pe ko ha me'a 'oku ongoongoa. Mahalo pe fanauako ne 'iai e 'uhinga makehe hono ngaue'aki e fo'i lea ni 'i ho'omou lesoni, pea ko ia ai e kole atu ke mou muimui ofi pe ki he fakahinohino 'a e faiako fekau'aki mo e fo'i lea ni.
PART TWO: Questions 3-5 content media
1
0
14
Felise Tavo
Tutor
Oct 02, 2022
In FORM FIVE EXAM 2021 RELIGION
EXPLAIN THE FOLLOWING WORDS (FAKAMATALA’I MAI ‘A E NGAAHI LEA ‘OKU TUKU ATU ‘I LALO) 1. ASSUMPTION 'Assumption' pe ko e Tokateline 'a e 'Asopesio 'o e Fa'e Tapu ko Malia, 'oku 'uhinga ia ki hono hiki hake 'o Malia ki Hevani 'i hono sino mo e laumalie hili 'ene pekia, 'o makatu'unga pe 'i he mafai mo e mafimafi 'o e 'Otua, 'o hange nai ko e fa'ahinga 'i he Fuakava Motu'a na'e hiki hake mo kinautolu 'e he 'Otua ki Hevani 'i honau sino mo e laumalie 'o kau ai 'a 'Ilaisia, 'Inoke pea mo Mosese foki. Ko hono kehekehe leva ia 'o e 'Asopesio 'o Malia pe ko ha toe taha pe mei he 'Asesione (Ascension) 'a hono 'Alo hili 'ene toetu'u mei he pekia, he ko Sesu pe na'a ne toe hiki hake 'eia ia ki Hevani 'aki hono mafai faka'otua. 'Oku 'ikai fakamatala ha konga 'o e Tohi Tapu ki he Tokateline 'o e 'Asopesio 'o Malia, 'o hange pe ko e 'ikai ke 'iai mo ha lave 'a e Tohi Tapu ki he Tokateline 'o e Taha Tolu Tapu. Ka na'e talu mei he kamata'anga 'o e Lotu 'i he Hahake Lotoloto 'i he senituli 'uluaki mo e tui pe 'a e Siasi ne 'ikai ke tukunoa'i 'e Sesu 'ene Fa'e ta'emele mo tupu'imakulata 'i mamani, ka na'a ne hiki hake ia ki Hevani, ko e polopolo ia 'o 'ene ngaahi ngaue fakamo'ui pea ko e fakataipe ki hano toki hiki hake ki Hevani 'o kitautolu kotoa pe 'oku tui pikitai mo tauhi 'ofa kia Sesu, 'o hange ko ia ne feia 'e he'ene Fa'ee 'o toki ngata pe mei he mo'unga Kalevale. Ko e 'uhinga ia ne finangalo ai 'a e Tu'itapu ko Pio XII ke talaki fakaemamani lahi 'mei he taloni' (ex cathedra) 'i hono mafai ko e fakafofonga 'o Sesu 'i mamani mo e fetongi 'o e 'Apositolo ko Petelo 'i he 'aho 1 'o Novema 1950 'a e Tokateline 'o e 'Asopesio 'o Malia 'i he'ene Tohi Fakae'apositolo 'oku ui ko e 'Munificentissimus Deus', ke hoko 'a e 'Asopesio 'o Malia ko e Tokateline kuopau ke tui mo tauhi ki ai 'a e tokotaha Katolika kotoa pe 'i Mamani pea ke katoanga'i fakata'u ia 'i he 'aho 15 'o e mahina ko 'Akosi. Mahalo ko e 'uhinga eni ne fai ai hono faka'ilonga'i 'a e fuofua hoko 'a e Kolisi 'Api Fo'ou ko e ako nofoma'u 'i he 'Aho 15 'o 'Akosi 1886. Kae fakatauange pe fanau ako 'e toe tokoni atu mo e ki'i fo'i vitio ko eni 'i he lea fakapilitania. 2. FAITH Ko e tui (faith) 'oku 'uhinga ia ki he'etau falala kakato ki he 'Otua fakaefo'ituitui pea mo fakatokolahi foki 'o makatu'unga 'i ha ngaahi fakamo'oni falala'anga, 'o kau ai 'a 'etau tali ta'etoeveiveiua 'a e ngaahi mo'oni kotoa pe kuo fakaha mai 'e he 'Otua 'i he'ene Folofola mo e Talatisio 'a hono Sino-ha-mai ka ko e Siasi (Katekisimi fika 150). Ko e tui 'a e Kalisitiane 'oku 'ikai ke fai no'ia pe ka 'oku 'iai hono makatu'unga 'i he ngaahi fakamo'oni pau kia Sesu mo 'ene kau 'Apositolo mo e tukufakaholo mai 'a e Lotu 'oku tau lave'ilo ki ai 'i he Tohi Tapu mo e Talatisio 'a e Siasi talu mei tuai. 'I he taimi tatau pe, ko e tui ko e me'a'ofa pe ko e kalasia 'a e 'Otua, 'a e 'e toki malava ai ke tau mahino'i 'a e ngaahi mo'oni 'o e Lotu neongo he'ikai ke malava 'e he'etau fakakaukau lelei 'o makupusi e kotoa 'o e ngaahi mo'oni ko ia (fakatata: Taha Tolu Tapu), pea ko e 'uhinga ia 'oku tau ui ai e ngaahi tefito'i mo'oni 'o e tui ko e ngaahi misiteli ('misiteli 'o e tui'). 'Oku 'ikai totonu leva ke 'iai ha vatamaki 'i he vaha'a 'o e tui mo e ngaahi fakatotolo fakaesaienisi, he ko e mo'oni kotoa pe, kapau ko ha mo'oni 'oku mo'oni 'aupito, 'oku hu'u kotoa pe meiate ia na'a ne fakaha tonu mai, "Ko au ko e hala, mo'oni pea mo e mo'ui" (Sione 14:6; vakai foki ki he Katekisimi fika 159). Ko e tui pe kia Sesu Kilisito 'e toki malava ai ke ma'u 'e ha taha 'a e mo'ui ta'engata (Ma'ake 16:16), ka ke vakai ki he Katekisimi fika 1260 ki he fakahinohino 'a e Siasi fekau'aki mo kinautolu na'e 'ikai ko honau fo'ui ne nau ta'etui ai kia Sesu Kilisito ('o hange ko hotau kainga Tonga ne nau pekia kimu'a pea toki tau mai e kau Misinale). Ko e tui ko e me'a'ofa 'ata'ata pe ia 'a e 'Otua, ka 'oku makatu'unga 'i he me'a'ofa ko ia 'oku toki malava ai ke tau tauhi 'ofa kiate ia (Matiu 16:16-18). 'I he taimi tatau pe, ko e tui 'oku pau ke ngaue'i, he ko e tui 'oku 'ikai ke fakamo'oni ki ai ha to'onga mo'ui 'oku taau pe ko ha fakafotunga 'oku tuha mo ia, ko e tui ia 'oku mate pe matemate (Semisi 2:14-17). "Pea ko eni, ko e anga ‘o e tui, ‘oku ne fakasino ‘a e ngaahi me‘a ‘oku ‘amanekina, ‘oku ne mafakamo‘oni ‘a e ngaahi me‘a ‘oku ‘ikai hā mai" (Hepelu 11:1). Kae 'ofa pe fanau ako 'e lava ke toe tokoni atu mo e vitio ko ena 'i lalo 'i he lea fakapilitania.
1
0
34
Felise Tavo
Tutor
Oct 02, 2022
In FORM FIVE EXAM 2021 RELIGION
Q1. MATCH COLUMN B TO COLUMN A AND WRITE THE LETTER ON THE LINE GIVEN. (FAKAHOA MAI ‘A E KOLUMU B KI HE KOLUMU A PEA TOHI MAI ‘A E MATA’I TOHI ‘I HE LAINE KUO TUKU ATU) COLUMN A 1. St. Vincent de Paul: D 2. Moses: C 3. Mother Theresa: A 4. St. Peter Chanel: B COLUMN B A. She found Christ in all those children left as orphans on their doorsteps and found meaning and happiness in looking after them. B. Found meaning in life when he left his homeland to go to Futuna and Uvea to do the Lord’ work. C. Found meaning in life when he led the Israelites out of Egypt to go to the Promised Land as God had asked him to. D. Found meaning in life when he looked after the poor, homeless, hungry and the needy. Q2. COMPLETE THESE PASSAGES GIVEN. (FAKA’OSI MAI ‘A E NGAAHI KUPU’I LEA KUO TUKU ATU.) 1. Monū‘ia ā ka ko kinautolu ‘oku manava‘ofa: he ‘e fai manava‘ofa kiate kinautolu (Mt 5:7) 2. Neongo kuo te’eki ke a’u ki hoku ‘elelo ha lea, 'Uē, kuo ke mea‘i, ‘Eiki, hono kotoa (Ps 139:4) 3. ‘Oua te ke manavahē he kuo u huhu’i koe, kuo u ui hingoa koe; ‘oku ‘o‘oku koe (Is 43:1)
1
0
27
Felise Tavo
Tutor
Mar 27, 2022
In RELIGIOUS EDUCATION
Ko e taha au 'o e kau Tiuta 'i he Lesoni Fakalotu (Religious Studies), pea te u fiefia 'aupito ke fai atu ha tokoni ki ha fa'ahinga fehu'i pe mei ha tamasi'i pe ta'ahine ako 'i he mala'e ko eni. Malo.
4
0
56
Felise Tavo
Tutor
Feb 02, 2022
In COMPUTING & ICT
From Tonga Form Six Certificate 2019 Computing and ICT Exam. Tutor: Mr. Loseli Hafoka
Question 5, Part 1-6: Computer Programming content media
1
0
50
Felise Tavo
Tutor
Feb 02, 2022
In COMPUTING & ICT
From Tonga Form Six Certificate 2019 Computing and ICT Exam. Tutor: Loseli Hafoka
Question 5, Part 7: Computer Programming  content media
1
0
32
F
Felise Tavo

Felise Tavo

Tutor
+4
More actions